Hopp til innholdet

Radikalisering avdekkes og forebygges i kommunene. Ansatte i skole, utekontakt, barnevern og NAV vil være blant dem som først fanger en bekymring, utforsker, forebygger og hjelper. Forebygging, målrettede tiltak og god tverrfaglig samhandling krever ofte en handlingsplan. 

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme setter innsatsområdet på den nasjonale dagsordenen. Planen beskriver ansvarsområder og oppgaver til departement, direktorat og andre nasjonale aktører, og gir en oversikt over nasjonale aktører som kommunene eller regionene kan søke råd hos og kompetanseheving fra. Antallet aktører viser at radikalisering er komplekst og må løses tverrfaglig.

I filmen: Pål Grav (spesialkonsulent ved uteseksjonen i Oslo kommune), Anette Malme (SLT-koordinator og rådgiver i Færder kommune) og Sølve Sætre seksjonssjef for mangfold og likestilling, Bergen).

Den nasjonale planen berører ikke det konkrete arbeidet i hver enkelt kommune. Det er stor variasjon mellom kommunene og det er derfor viktig at og en lager sin lokalt tilpassede plan.

Kommunene har ansvar for mange tjenester som er viktige i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. De har derfor gode forutsetninger for å forebygge, avdekke og følge opp individer, familier og miljøer det er knyttet bekymring til.

Handlingsplaner gir oversikt, retning, prioritet og struktur i det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet.

"Det er helt vesentlig at vi jobber på tvers og at noen tar på seg pådriveransvar."

Sølve Sætre, seksjonssef for mangfold og likestilling i Bergen kommune

En handlingsplan må forankres på politisk nivå og i befolkningen. God og hyppig kommunikasjon mellom politisk og administrativ ledelse styrker prosessen.

Aktørene som skal lede planarbeidet har både et koordinerings- og pådriveransvar. For å sikre at planen blir treffsikker, bør instansene som skal gjennomføre de fremtidige tiltakene inkluderes tidlig i prosessen.

Erfaringer og tips til utarbeiding av handlingsplan:

I filmen: Pål Grav (spesialkonsulent ved uteseksjonen i Oslo kommune) og Anette Malme (SLT-koordinator og rådgiver i Færder kommune).

Hvem sitt ansvar og hvem kan bistå? 

Å sørge for tilstrekkelig planverk er et ledelsesansvar. Flere aktører kan hjelpe, se aktørliste.

De Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) kan bistå i utarbeidelse av deres kommunale handlingsplan. Det finnes et RVTS i hver region. RVTS har kompetanse om radikalisering og voldelig ekstremisme, så ta gjerne kontakt med ditt regionale senter.

KORUS-ene veileder på HKH-arbeid, les mer om HKH på korus.no.

Støtte til handlingsplanarbeid?

RVTS kan hjelpe deg i ditt arbeid med å forebygge og hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser.