Hopp til innholdet

Utveier.no er en ressurs- og veiledningsfunksjon som skal styrke tjenesteapparatets arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Nettressursen skal gi handlingskompetanse og støtte arbeidet med forebygging, håndtering av bekymring, og endringsarbeid.

Mennesker som søker seg mot ekstremisme eller er i en radikaliseringsprosess, trenger ofte oppfølging og hjelp fra ulike instanser med et mangfold av kompetanse. 

Målgruppe og formål

Nettressursen utveier.no er for alle som søker kunnskap om hvordan forebygge og håndtere radikalisering og voldelig ekstremisme. Den er utarbeidet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, som har et oppdrag om å bidra til samordning og sektorovergripende samarbeid innen dette fagfeltet. Utveier.no ble først lansert i 2015, revidert i 2022.

Nettressursen har ikke som hensikt å besvare alle spørsmål om radikalisering og voldelig ekstremisme eller belyse alle former for tiltak. Arbeidet krever skreddersøm, og ingen radikaliseringsforløp er like.

Vi har vektlagt å belyse fagfeltet via erfarne fagfolk, som gjennom filmintervjuer og temabaserte tekster, deler sine erfaringer om hva som nytter. Utveier.no har stort fokus på tverrfaglig samarbeid, etablering av rutiner for endringsarbeid og gode hjelpetiltak som kan være kloke å igangsette ved bekymring. Utveier.no skal gi handlingskompetanse og støtte til arbeidet med nettverk, veiledning og mentorarbeid. Nettressursen inngår i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Utveier.no må sees på som et supplement til allerede eksisterende ressurser innenfor fagfeltet, som radikalisering.no.

Kunnskapsgrunnlag og brukermedvirkning 

Vi baserer oss på et bredt kunnskapsgrunnlag. Det forskningsbaserte grunnlaget er basert på nasjonal og internasjonal forskning om radikalisering, voldelig ekstremisme og terror. Sentrale norske kilder er: Senter for ekstremismeforskning, Nasjonalt kunnskapsssenter om vold og traumatisk stress, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Universitetet i Oslo og Oslo Metropolitian University.

Erfarings- og brukerbasert kunnskap utgjør hovedtyngden i kunnskapsgrunnlaget for utveier.no. Sentralt står Europakommisjonens Radicalisation Awareness Network (RAN) og andre nasjonale og internasjonale praktikernettverk. Vi har innhentet erfaringer fra ulike tjenesteutøvere ved relevante instanser fra kommuner rundt om i landet. Tidligere radikaliserte har bidratt i noen av filmene, og RVTS har fått innspill fra aktuelle berørte miljøer og pårørende.

Oppbygging – hvordan bruke utveier.no

Nettressursen består av tre hoveddeler: 

  • Fenomenkunnskap: Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?
  • Nettverk og veiledning: Hvordan jobbe sammen?
  • Ressurser: Hvordan kan du hjelpe?

Fenomenkunnskap skal gi en kortfattet oversikt over fenomenet radikalisering og voldelig ekstremisme. Her vektlegges kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å følge opp eller handle ved bekymring. Nettverk og veiledning gir oversikt over hvordan etablering av tverrfaglige nettverk kan gi økt kvalitet i det forebyggende arbeidet og gir eksempler på muligheter for skreddersøm i oppfølging av enkeltsaker. Ressurser gir oversikt over aktuelle tiltak og verktøy som kan tas i bruk før,  under og etter en radikaliseringsprosess.

Råd- og veiledningsfunksjon

RVTS gir råd og veiledning til alle som i sitt arbeid kommer i kontakt med tematikken og personer som er eller står i fare for å bli radikalisert. Temaene omfatter veiledning i enkeltsaker, veiledning av nettverk, kompetanseheving, handlingsplanarbeid, tverrfaglig arbeid og nettverksbygging. Ofte stilte spørsmål kan besvare noen av de spørsmålene du eller din kommune har. Ta kontakt ved behov for råd og veiledning. Din forespørsel vil bli besvart av en ansatt fra ditt regionale RVTS.

Ansvarlige for nettressursen

RVTS Øst har redaktøransvar og samarbeider med de øvrige RVTS-ene om oppdatering og vedlikehold av nettressursen.

RVTS ønsker å rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og alle bidragsyterne som har valgt å dele sine erfaringer og sin kunnskap – til nytte for andre.