Hopp til innholdet

Faktorer som gjør en person sårbar for radikalisering kan være utenforskap, sinne, lav selvfølelse, lite skolemestring og traumatiske erfaringer. Ekstreme miljøer og propaganda gir enkle svar på kompliserte spørsmål, og kan møte og lindre denne sårbarheten.

Forholdet mellom sårbarhetsfaktorer og radikalisering er imidlertid ikke entydig, og eksisterende forskning bør leses med kritisk sans. Ensomhet, mobbing eller psykiske vansker behøver ikke indikere fare for radikalisering og ekstremisme.

Samtidig vet vi at mange som oppsøker destruktive og udemokratiske grupperinger, har opplevd utenforskap og krenkelser i oppveksten. Destruktive familieforhold med rusmisbruk og vold, dårlig økonomi, manglende skolemestring, arbeidsløshet eller opplevelse av å ha blitt sviktet av samfunnet, kan være erfaringer de har med seg før de trer inn i ekstreme miljøer.

Å møte verden med psykisk sårbarhet

Flere uheldige erfaringer i livet kan føre til psykisk sårbarhet, i form av negative følelser, frykt, avmakt og sinne. Det kan igjen skape en utrygg identitet, sosiale utfordringer og mistillit til autoriteter.

I filmen: Anders Lundesgaard, psykologspesialist ved RVTS Nord.

Personer som er utsatt for gjentatte, negative hendelser vil ofte oppleve verden som utrygg og farlig. De er på vakt for fare, og forbereder seg på å flykte, slåss, eller gi seg helt over. Følelsen av å være utstøtt, fremmedgjort og svak kan bli dominerende. Det kan påvirke selvfølelsen og evnen til å stole på andre.

Summen av sårbarhetsfaktorer kan fortelle oss noe om hjelpebehovet og lidelsestrykket til en person. Listen over ulike sårbarhetsfaktorer er lang, men fellesnevneren er en opplevelse av marginalisering og utenforskap.

Typiske sårbarhetsfaktorer:

Utenforskap - hvordan forebygge?

Forebygging av radikalisering skiller seg egentlig lite fra arbeid med andre utfordringer. Det er ofte de samme sårbarhetsfaktorene som er driverne.

Å sette ord på sårbarheten og hva erfaringen eller opplevelsen betyr for den utsatte kan være nyttig. Når hjelperen forstår, og når den som hjelpes føler seg forstått, er mulighet for endring stor.

I filmen: Kjetil Haugersveen (SLT-koordinator i Porsgrunn kommune og leder i prosjektet Rocket man) og Kenneth Wøhni Helberg (politioverbetjent ved Tromsø politistasjon og fagansvarlig for forebygging).

Reduser sårbarheten tidlig

Tidlig innsats er avgjørende. Innflytelsen vår er alltid størst i forkant og i starten av en radikaliseringsprosess. Alle har viktige oppgaver og kan sammen bidra til at sårbarhet blir identifisert og redusert. Sårbarhetsfaktorer reduseres ikke av seg selv, men kan øke i intensitet over tid hvis ingen ser, støtter eller hjelper.

For å lykkes med forebygging bør kommuner være tett på alle aldersgrupper i sin befolkning. Kartlegging og identifisering av bekymringsatferd bør resultere i tiltak og oppfølging. Dersom en skole rapporterer om elever som uttrykker ekstreme eller rasistiske holdninger, bør bekymringen tas på alvor.

Generelle og spesifikke tiltak

Tiltakene kan omfatte pedagogiske tilnærminger i skolen, for eksempel Dembra, eller utvidelse og kvalitetssikring av kommunens fritidstilbud. Allerede eksisterende kommunale eller frivillige strukturer – som skole og fritidsklubb – bør inkluderes i arbeidet.

Hvis noen få identifiseres som spesielt sårbare, bør de motta en mer spisset og omfattende oppfølging.

I filmen: Wenche Holdhus, fagleder ved barnevernstjenesten i Porsgrunn kommune og mentor i mentornettverket i Vestfold og Telemark.

Kriser kan føre til endring

Se filmen under om hvordan kriser kan gjøre mennesker spesielt sårbare for negativ påvirkning og være en døråpner til, eller akselerere, radikaliseringsprosesser.

I filmen: Mari Bræin (tidligere spesialrådgiver ved RVTS Øst), Ane Heiberg Simonsen (spesialrågdiver ved RVTS Øst), Lars Halaas Lyster (spesialrådgiver RVTS Øst) og Kimmie Åhlen (tidligere høyreekstremist og foredragsholder).

Mennesker i krise er også mottakelige for positiv endring. Tidlig støtte, omsorg, inkludering og hjelp kan hindre negativ påvirkning og bremse pågående radikaliseringsforløp. Ikke vent og se – alle i krise har behov for omsorg.

Relaterte artikler

Fra avmakt til makt

Noen av de som blir radikaliserte har vokst opp med familievold. Voldsutsatte har en høyere risiko for selv å utøve vold som ungdommer eller voksne. De kan oppleve avmakt, tristhet og redsel. Det å ty til vold kan gi en følelse av makt, styrke og kontroll. Ekstremistiske miljøer kan forsterke en slik følelse.

Støtte til nettverksarbeid?

RVTS kan hjelpe deg i ditt arbeid med å forebygge og hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser.