Hopp til innholdet

Sammensatt problematikk krever tverrfaglige løsninger. Mennesker som søker seg mot eller er i en radikaliseringsprosess har ofte behov for hjelpere med ulik kompetanse. Tverrfaglige nettverk kan øke kvaliteten i det forebyggende arbeidet, og gi større mulighet for skreddersøm i oppfølging av enkeltsaker.

Aktuelle temaer

Det eksisterer mange ulike tverrfaglige kommunale og regionale nettverk i Norge. De har ulik størrelse og struktur. Noen møtes ofte, andre har færre møtepunkter. Fellesnevneren er kompetanse om fenomenet, felles drøfting på gruppenivå og i enkeltsaker, samt kunnskap om tiltak og verktøy. Les mer og få råd om tverrfaglig arbeid og hvordan etablere nettverk.

I nettverk kan deltagere dele og høste erfaringer fra hverandre. Få har mengdetrening i å forebygge eller hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser. Hjelpere kan derfor trenge tips, råd og veiledning fra andre fagfolk. Spesielt stort kan behovet bli når hjelpere over tid står i saker med hat- og konspirasjonstenkning. Etabler lokale veiledningsstrukturer eller søk støtte fra RVTS. Les mer om råd og veiledning.

Alle hjelpere har kjent på en usikkerhet rundt informasjonsdeling med andre instanser. Ofte er det vanskelig å vite hva som kan sies og hvilken informasjon som kan deles. Da kan gode rutiner for informasjonsdeling være til hjelp. Kunnskap om formålet ved lovverket og kjennskap til unntaksbestemmelsene, gjør at bekymring kan håndteres på et tidlig tidspunkt og riktige tiltak kan igangsettes. Les mer om hvordan dele informasjon og taushetsplikt.

Mentor er et av flere tiltak et hjelpenettverk kan iverksette. Mentor er en trygghetsperson som er tilgjengelig utenfor vanlig arbeidstid og som kan gi støtte, motivere, veilede, utfordre og bidra til refleksjon. En mentor kan fungere som en los eller veiviser i et ofte uoversiktlig landskap av offentlige tjenester og byråkrati. Les mer om mentorer og mentorordning.

Som hjelper skal du ikke stå alene. Det er mange aktører rundt deg som har kompetanse, og som har et ansvar for å være dine støttespillere. I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme har flere departementer, direktorater, etater og fagmiljøer fått konkrete arbeidsoppgaver. Aktørlisten gir en oversikt over mulige samarbeidspartnere.


Etablering og veiledning av nettverk?

RVTS kan hjelpe deg i ditt arbeid med å forebygge og hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser.